Herroeping / Retour / Ontbinding
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen,
moet u ons :
Bubbeltjesplastic.nl
Scheepmakersstraat 6
3334KG Zwijndrecht
Email : info@polypress.nl
Tel : 06 450 38 414
via een ondubbelzinnige verklaring (bv.schriftelijk per post, of email) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van
het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond
dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop
u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is
van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking
van de goederen vast te stellen.

U kunt het modelformulier voor herroeping ook downloaden door HIER te klikken.


De tekst staat ook hieronder om eventueel te knippen en plakken.
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
-
Aan:
Bubbeltjesplastic.nl / Monsma Capital
Scheepmakersstraat 6
3334KG Zwijndrecht
Email : info@bubbeltjesplastic.nl
-
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
Bestelnummer :
herroep / herroepen*
-
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
-
[Naam consumenten(en)]
-
[Adres consument(en)]
-
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.